โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

โครงการ KU-KM Relations

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม →

โครงการสัมมนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

รายละเอียดเพิ่มเติม →

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 70

ในระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2563 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน และศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตก าแพงแสน

Read More →