โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 KM Day#7

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม →

โครงการสัมมนา เรื่อง “ชีวิตสดใสวัยเกษียณ”

รุ่นที่ ๑ ในระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน พ.ศ.2563
รุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันที่ 17 – 19 กันยายน พ.ศ.2563
ณ ห้องธีระ สูตะบุตร ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ 50 ปี
และโรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จ.สมุทรสงคราม

Read More →