โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

โครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 KM Day#7

วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติม →

โครงการ KU-KM Sharing ประจำปี 2563 เรื่อง “เกษตรศาสตร์ทำอย่างไร ในยามวิกฤต”

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ทางโปรแกรม Cisco Webex

รายละเอียดเพิ่มเติม →

โครงการสัมมนา KU-KM สัญจร เรื่อง การติดตามผลการดำเนินงานการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 4 , 7 , 11 และ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม →

โครงการฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 70

ในระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2563 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส่วนกลางบางเขน และศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ วิทยาเขตก าแพงแสน

Read More →