ระบบสารสนเทศอื่นๆ

ระบบเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ

Read More →

ระบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

สัญญาทดลองปฏิบัติงาน และสัญญาประจำ ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน

Read More →

ระบบบันทึกข้อมูลโครงการฝึกอบรม

บันทึกข้อมูลการขออนุมัติโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาของหน่วยงาน

Read More →

ระบบรายงานภาระงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัย

Read More →