การบริหารงานบุคคล HR

\'ความก้าวหน้าสายสนับสนุน\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ขั้นตอนการขอรับเงินเพิ่มพิเศษพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
การเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ พนักงานกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ ให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทนักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
ข้อบังคับ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯและประเภทน้กวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
การเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ พนักงานกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาชีพ (Word) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับนักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงานพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการ ข้าราชการ Download
9
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ พ.ศ.2563 พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร