การบริหารงานบุคคล HR

\'���������������������������������������������������������������������\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ขั้นตอนการขอรับเงินเพิ่มพิเศษพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ฉบับที่ 2) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
การเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ พนักงานกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ฉบับที่ 3) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (ฉบับที่ 1 - 4) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
หลักเกณฑ์และวิธีการเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มวิชาชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ ให้ดำรงตำแหน่ง ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
การพิจารณากำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการประเภทนักวิจัย ให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8
ประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
9
ข้อบังคับ พนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯและประเภทน้กวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
10
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้ง พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ พนักงานเงินรายได้ Download
11
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่ง และการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายสนับสนุนและช่วยวิชาการ พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
การเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ พนักงานกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาชีพ (Word) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ สำหรับนักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงานพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการ ข้าราชการ Download
9
แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (9ก.ค.2563) พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร