รายละเอียดโครงการ

รายละเอียดและแบบฟอร์มการส่งเข้าประกวดรางวัล

ผลการคัดเลือกผลงานโครงการวันแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่7

1. KU-KM Good Practice Awards

2. Knowledge Extension Awards

3. Innovation Awards