การดำรงตำแหน่งบริหาร

ประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแน่งหัวหน้างาน

ประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก

ประกาศ มก. เรื่อง หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการแต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยคณบดี