ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประกอบการพิจารณาบรรจุนักวิจัย โครงการทุนเลิศเกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
แบบฟอร์มข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ Download
3
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
4
แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาการบรรจุตำแหน่งอาจารย์ (ปรับปรุง เดือนพฤศจิกายน 2566) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
แบบ รปภ.1ประวัติบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8
แบบรายงานข้อมูลประวัติ มก. 1 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
9
แบบฟอร์มรับทราบสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
10
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
11
คำรับรอง พนักงานเงินรายได้ Download
12
แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (แบบ2)1 ปี ENG ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
13
แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (แบบ2)1 ปี TH ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
14
แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ Download
15
แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (แบบ1) 2 ปี TH ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
16
แบบฟอร์มสัญญาจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (แบบ1) 2 ปี ENG ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
17
แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ Download
18
แบบฟอร์มสัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ ฉบับภาษาไทย ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ Download
19
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบสัญญาผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ Download
20
เอกสารประกอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
21
เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
22
การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตท.5 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
23
แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ตท.5 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
24
แบบฟอร์มผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ Download
25
แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาการบรรจุ นักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
26
แบบสรุปการตรวจสอบหลักฐานประกอบการเสนอขอบรรจุ(Update) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
27
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน พนักงานเงินรายได้ Download
28
ใบมอบหมายงาน (สำหรับประกอบการออกคำสั่งจ้าง) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
29
ก.พ.ว. มก.01 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไป (ทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
30
ก.พ.ว. มก.02 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการทั่วไปโดยผู้บังคับบัญชา (ทั่วไป) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
31
ก.พ.ว. มก.05 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ทุุกประเภท Download
32
ก.พ.ว. มก.06 แบบเสนอขอประเมินผลการสอนตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทุุกประเภท Download
33
ก.พ.ว. มก.07 แบบประวัติส่วนตัวเเละภาระงานสอน สำหรับข้าราชการ ข้าราชการ Download
34
ก.พ.ว. มก.07 แบบประวัติส่วนตัวเเละภาระงานสอน สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
35
ก.พ.ว. มก.08 แบบเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน ทุุกประเภท Download
36
ก.พ.ว. มก.09 แบบประเมินความสามารถและเอกสารประกอบการสอน (ผศ.) ทุุกประเภท Download
37
ก.พ.ว. มก.10 แบบประเมินความสามารถและเอกสารคำสอน (รศ.) ทุุกประเภท Download
38
ก.พ.ว. มก.11 แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ทุุกประเภท Download
39
ก.พ.ว. มก.12 แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ ทุุกประเภท Download
40
ก.พ.ว. มก.13 แบบรับรองการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ทุุกประเภท Download
41
ก.พ.ว. มก.14 แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
42
ก.พ.ว. มก.15 ขอทราบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทุุกประเภท Download
43
หนังสือยินยอมในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ทุุกประเภท Download
44
ส่วนที่ 3 แบบประเมินผลการสอน ทุุกประเภท Download
45
ตารางสรุปรายการผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อประกอบการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับใหม่) ทุุกประเภท Download
46
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการ ทุุกประเภท Download
47
แบบเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทางวิชาการศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น ทุุกประเภท Download
48
แบบประเมินทดลองปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย Download
49
แบบฟอร์มขอลาออก พนักงานมหาวิทยาลัย Download
50
การเข้าสู่ตำแหน่งระดับชำนาญงาน ชำนาญการ พนักงานกลุ่มบริการ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มวิชาชีพ (Word) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
51
แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญงานพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
52
แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
53
แบบประเมินค่างานในการขอกำหนดตำแหน่ง ระดับเชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
54
แบบฟอร์มการขอกำหนดตำแหน่งข้าราชการ ข้าราชการ Download
55
แบบขอรับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับพนักงานสายสนับสนุนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
56
แบบขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (9ก.ค.2563) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
57
ข้อปฏิบัติในการส่งผลงาน พนักงานมหาวิทยาลัย Download
58
แบบฟอร์มการขอชำนาญการ นักวิจัย พ.ศ.2566 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
59
ก.พ.จ.01 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งนักวิจัย เกณฑ์ พ.ศ.2566 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
60
แบบฟอร์มการขอชำนาญการ สำหรับนักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
61
ก.พ.จ.01 แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งนักวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
62
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ระดับชำนาญการ ก.ต.ร. 01 (ไฟล์ word) ทุุกประเภท Download
63
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งคณาจารย์โรงเรียนสาธิต ระดับชำนาญการ ก.ต.ร. 01 (ไฟล์ pdf) ทุุกประเภท Download
64
กรอบระยะเวลาการดำนินการการปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ Download
65
ข้อมูลประกอบการขอเพิ่มกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
66
ข้อมูลประกอบการขอเปลี่ยนตำแหน่งคนครอง ขอเปลี่ยนกรอบอัตรากำลังที่ว่าง ของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
67
แบบฟอร์มเสนอขอปรับระดับชั้นงาน การเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ Download
68
แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับวุฒิ และเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี พนักงานเงินรายได้ Download
69
ตัวอย่าง ใบบอกลักษณะงาน (JOBDESCRIPTION) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
70
ตัวอย่าง ใบบอกลักษณะงาน 2(JOBDESCRIPTION) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
71
ใบบอกลักษณะงาน (JOBDESCRIPTION) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
72
แบบประเมินปริมาณงานและผลการปฏฺิบัติงาน เพื่อ(จ้างต่อ) เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี พนักงานเงินรายได้ Download
73
แบบประเมิน รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการฯ (ปผ.มก.1) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
74
แบบประเมิน รองคณบดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้ช่วยคณบดี ผู้ข่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าภาค หัวหน้าสำนักฯ(ปผ.มก.2) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
75
แบบประเมิน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน(ปผ.มก.3) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
76
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย งช 1-1 (pdf) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
77
แบบฟอร์มหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัย งช 1-1 (docx) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
78
แบบคำร้องขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัย ที่พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
79
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
80
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์เงินชดเชยของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (DOCX) พนักงานเงินรายได้ Download
81
แบบคำร้องขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
82
แบบคำร้องขอรับเงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยที่พ้นสภาพจากการเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (DOCX) พนักงานเงินรายได้ Download
83
แบบโครงการหรือแนวการศึกษา ทุุกประเภท Download
84
แบบขอตรวจสอบระยะเวลาปฏิบัติงานชดใช้ตามสัญญา ทุุกประเภท Download
85
แบบขออนุญาตศึกษนอกเวลา ทุุกประเภท Download
86
แบบรายงานตัวไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 1) ทุุกประเภท Download
87
แบบรายงานตัวไปศึกษา ณ ต่างประเทศ (แบบฟอร์มที่ 2) ทุุกประเภท Download
88
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
89
Check List เอกสารขออนุมัติลาศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
90
สัญญาอนุญาตให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
91
แบบสัญญาค้ำประกันพนักงานลาศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย Download
92
แบบที่อยู่ระหว่างลาศึกษา ทุุกประเภท Download
93
แบบใบรายการตรวจสุขภาพ พนักงานลาศึกษา ณ ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
94
แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ ฝึกอบรม วิจัย ทุุกประเภท Download
95
แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงาน ฝึกอบรม วิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
96
(สัญญาของพนักงานฯ) แบบสัญญาอนุญาตและสัญญาค้ำประกัน กรณีไปฝึกอบรม และวิจัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
97
(สัญญาของข้าราชการ) แบบสัญญาอนุญาตและสัญญาค้ำประกัน กรณีไปฝึกอบรม และวิจัย ข้าราชการ Download
98
คำรับรองการทำสัญญาค้ำประกัน (กรณีผู้ค้ำประกันไม่มาด้วยตนเอง) ทุุกประเภท Download
99
แบบรายงานตัวกลับจากต่างประเทศ ทุุกประเภท Download
100
แบบขอไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
101
แบบขอไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน Talent Mobility พนักงานมหาวิทยาลัย Download
102
แบบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรไปปฏิบัติงานภาคเอกชน (Talent Mobility) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
103
แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน Talent Mobility พนักงานมหาวิทยาลัย Download
104
แบบขอไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
105
แบบรายงานผลการไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างสถาบันคู่สัญญาในต่างประเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
106
แบบสัญญาอนุญาตไปปฏิบัติงานตามข้อตกลงแลกเปลี่ยนบุคลากรฯและสัญญาค้ำประกัน พ.ศ. 2561 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
107
แบบคำขอไปปฏิบัติงานวิจัยเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย ทุุกประเภท Download
108
แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (WORD) ทุุกประเภท Download
109
แบบการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (PDF) ทุุกประเภท Download
110
แบบสัญญารับทุน (ทุนต่างประเทศ) ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
111
แบบสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ทุนต่างประเทศ) ทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
112
โครงการศึกษาและโครงการกลับมาปฏิบัติราชการหลังสำเร็จการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย Download
113
บล. 01 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อนประจำปี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
114
บล. 02 แบบใบลาไปต่างประเทศ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
115
บล. 03 แบบใบลาคลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย Download
116
บล. 04 แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย Download
117
บล. 05 แบบใบลาอุปสมบท พนักงานมหาวิทยาลัย Download
118
บล. 06 แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
119
บล. 07 แบบใบลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม พนักงานมหาวิทยาลัย Download
120
บล. 08 แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล พนักงานมหาวิทยาลัย Download
121
บล. 09 แบบบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานพนักงาน พนักงานมหาวิทยาลัย Download
122
แบบใบขอยกเลิกวันลา พนักงานมหาวิทยาลัย Download
123
แบบใบลาฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ทุุกประเภท Download
124
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (รพ.เปาโล เกษตร) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
125
แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลอื่นๆ) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
126
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีทันตกรรม พนักงานมหาวิทยาลัย Download
127
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม สปส 2-01 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
128
หนังสือให้ความยินยอมแจ้งและส่งข้อมูลเบี้ยประกันภัย (สำหรับสมาชิกภาคสมัครใจ ที่ต้องการนำค่าเบี้ยไปลดหย่อนภาษี) ทุุกประเภท Download
129
แบบฟอร์มเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ ทุุกประเภท Download
130
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม (กรณีเสียชีวิต) ทุุกประเภท Download
131
ใบสมัครและหนังสือระบุผู้รับผลประโยชน์ ทุุกประเภท Download
132
แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาล (กรอกทุกครั้งที่เบิก) ทุุกประเภท Download
133
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ทุุกประเภท Download
134
แบบคําขอเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ข้าราชการ Download
135
บันทึกข้อความแบบคำขอส่งใบสมัครสมาชิก ทุุกประเภท Download
136
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก ทุุกประเภท Download
137
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก ทุุกประเภท Download
138
หนังสือสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม(รูปแบบไฟล์PDF) ทุุกประเภท Download
139
หนังสือสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม(รูปแบบไฟล์Word) ทุุกประเภท Download
140
แบบคำร้องขอเอกสารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุุกประเภท Download
141
แบบคำขอรหัสผ่านใหม่บริการบัวหลวง ไอฟันด์ ทุุกประเภท Download
142
บันทึกข้อความขอคงสมาชิกภาพกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุุกประเภท Download
143
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงิน และแบบแสดงความจำนงขอรับเงินโดยการโอนเข้าบัญชี ทุุกประเภท Download
144
แบบแสดงความจำนงการขอคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุุกประเภท Download
145
หนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ทุุกประเภท Download
146
แบบคําขอรับเงินช่วยเหลือบุคลากรผู้ประสบภัย กองทุนสวัสดิภาพบุคลากร มก. ทุุกประเภท Download
147
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมของสมาชิก (แบบ กสจ.009) ลูกจ้างประจำ Download
148
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก ลูกจ้างประจำ Download
149
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกและผู้รับประโยชน์ (แบบ กสจ. 002) ลูกจ้างประจำ Download
150
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. (แบบ กสจ. 004/1) ลูกจ้างประจำ Download
151
แบบคำขอรับเงินกองทุน กสจ. "กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย" (แบบ กสจ. 004/2) ลูกจ้างประจำ Download
152
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 บ มก 1 พนักงานเงินรายได้ Download
153
คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 บ มก 2 พนักงานเงินรายได้ Download
154
แบบคำขอหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อขอกู้เงินธนาคารออมสิน ทุุกประเภท Download
155
แบบคำขอหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อขอกู้เงินธนาคารกรุงไทย ทุุกประเภท Download
156
แบบคำขอหนังสือรับรองผ่ำนสิทธิและรับรองเงินเดือน เพื่อขอกู้เงินธนาคารอาคารสงเครำะห์ ทุุกประเภท Download
157
แบบหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน ทุุกประเภท Download
158
แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ทุุกประเภท Download
159
รายชื่อตาแหน่งจัดตามกลุ่มการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ทุุกประเภท Download
160
แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ ทุุกประเภท Download
161
แบบรายงานการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (PDF) ทุุกประเภท Download
162
แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรอง ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ข้าราชการบำนาญ ทุุกประเภท Download
163
แบบฟอร์ม ขอหนังสือรับรองพนักงานเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
164
แบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม (กบข.อพ.001/1/2563) ข้าราชการ Download