โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Hackathons

นที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทางห้องประชุมออนไลน์

รายละเอียดเพิ่มเติม →

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฟอร์มและช่องทางรายงานแผนการจัดการความรู้ สำหรับส่วนงาน ประจำปี 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม →