โครงการฝึกอบรม พัฒนาบุคลากร

การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฟอร์มและตัวอย่างการรายงานผลการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)

รายละเอียดเพิ่มเติม →

KU-KM Best Practice Coach Camp Care & Share

โครงการ KU-KM Best Practice Coach Camp Care & Share

รายละเอียดเพิ่มเติม →