การจัดทำประวัติพนักงานมหาวิทยาลัย บรรจุใหม่

เอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างทำงานพนักงานมหาวิทยาลัย

- แบบ รปภ.1ประวัติบุคคล (เอกสารหมายเลข 1)

-แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 2 )

- ตัวอย่าง การกรอก แบบรายงานข้อมูลประวัติ มก. 1

แบบรายงานข้อมูลประวัติ มก. 1 (เอกสารหมายเลข 3)

แบบรับทราบสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 4)

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

เอกสารประกอบการทำสัญญาจ้างทำงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับผลประโยชน์เงินชดเชยพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้