รายละเอียดโครงการ

เอกสารดาวน์โหลด

ขอรับทุนอุดหนุนวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.1)

ข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้ โครงการส่งเสริมการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี พ.ศ. 2566 (ผศ.2)

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผศ.ง.1)

แบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้า (รอบ 6 เดือน)

ใบสำคัญรับเงิน