แบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง ขั้นตอนการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทนักวิจัย และกลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ

จำนวนผู้เข้าขม201