การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)

- เทคนิคการจัดทาแผนพัฒนารายบุคคลบนแนวคิดการเรียนรู้ 70:20:10

- ตัวอย่าง เครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 70 : 20 : 10 Learning Model

- ตัวอย่าง แผนพัฒนารายบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- แบบฟอร์ม การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย 2559

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

- ใบมอบหมายงาน สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

- พจนานุกรมสมรรถนะของพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ตารางกิจกรรมแนวปฏิบัติเพื่อการดาเนินการบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560

-เอกสารบรรยาย เรื่อง ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหาร  ประเภทผู้บริหารที่กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ปฏิบัติภารกิจหัวหน้างานหรือเทียบเท่า

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ (ประเภทคณาจารย์ประจำเต็มเวลา)

- แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ (ประเภทคณาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ และประเภทนักวิจัย) กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริการ (ตำแหน่งตามที่ ก.บ.ม. กำหนด)

- แบบประเมินสมรรถนะหลักมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- แบบประเมินสมรรถนะทางการบริหาร หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ

- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของ มก. พ.ศ. 2555

 ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินในแบบประเมินการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบุคคลเพื่อการแต่งตั้ง กรณีตำแหน่งระดับควบ (ก.พ.อ.1)

- ตัวอย่างแบบประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กรณีตำแหน่งระดับควบ (ก.พ.อ.1)

ตัวอย่างเกณฑ์การประเมินในแบบประเมินผลงานและคุณสมบัติของบุคคลเพื่อการแต่งตั้งกรณีตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์ (ก.พ.อ. 2)

ตัวอย่างแบบประเมินค่างานเพื่อการกำหนดระดับตำแหน่ง กรณีตำแหน่งปฏิบัติการระดับต้นที่มีประสบการณ์(ฉบับธรรมศาสตร์ 8 มิถุนายน 2550)