การบริหารงานบุคคล HR

\'���������������������������������������\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
บันทึกเวียน ขอให้ตรวจสอบประวัติบุคคลก่อนการบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
การบริหารจัดการเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2559 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ โรงเรียนสาธิตฯ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
การกำหนดระดับคุณวุฒิ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กล่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรณีพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
การกำหนดระดับคุณวุฒิ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษในการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย กล่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรณีพิเศษ (ฉบับที่2) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยกลุ่มวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
7
เรื่องการกำหนดระยะเวลาการจ้างและรูปแบบสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานเงินรายได้ Download
8
ระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี พนักงานเงินรายได้ Download
9
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พนักงานราชการ Download
10
หนังสือสำนักงาน ก.พ. เรื่อง การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ (ศธ 0509(5)/ว764 พนักงานราชการ Download
11
หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ สนง.ก.พ. เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ พนักงานราชการ Download
12
หนังสือกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เรื่อง การรับคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ พนักงานราชการ Download
13
หนังสือ สนง. ก.พ. เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้ารับราชการ พนักงานราชการ Download
14
พระราชบัญญัติการทำงานคนต่างต้าว พศ.2521 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
15
พระราชกฤษฎีกา กำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
16
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 ผู้ทรงคุณวุฒิ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
ใบสมัครงานพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
แบบ รปภ.1ประวัติบุคคล พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
แบบคำขอมีบัตรประจำตัว พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
แบบรายงานข้อมูลประวัติ มก. 1 พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
แบบฟอร์มรับทราบสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
7
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
8
คำรับรอง พนักงานเงินรายได้ Download
9
ใบสมัครพนักงานราชการ พนักงานราชการ Download
10
สัญญาจ้างพนักงานราชการ พนักงานราชการ Download
11
แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการ พนักงานราชการ Download
12
เอกสารประกอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ พนักงานเงินรายได้ Download
13
เอกสารประกอบการขอมีถิ่นที่อยู่ฯประเภทเข้ามาเพื่อเหตุผลทางมนุษยธรรม ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
14
การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ตท.5 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
15
แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน ตท.5 ลูกจ้างชาวต่างประเทศ Download
16
แบบข้อมูลประกอบการพิจารณาการบรรจุตำแหน่งอาจารย์ (ปรับปรุง เดือนพฤศจิกายน 2562) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
17
แบบสรุปการตรวจสอบหลักฐานประกอบการเสนอขอบรรจุ(Update) พนักงานมหาวิทยาลัย Download
18
สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับอนุมัติลาศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน พนักงานเงินรายได้ Download
19
แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประกอบการพิจารณาบรรจุนักวิจัย โครงการทุนเลิศเกษตร พนักงานมหาวิทยาลัย Download
20
แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิ Download
21
แบบฟอร์มข้อมูลผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร