ข้อมูลนำส่ง ปปช.

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2563 (มี 43 ตัวชี้วัด)

 

O13    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O17 E-service

- ระบบรับสมัครงานออนไลน์

- ระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศ

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

- การแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน กรรมการบริหารอัตรากำลัง / อนุกรรมการจัดทำร่างระเบียบบริหารงานบุคคล / กรรมการพิจารณาบรรจุบุคคล / กรรมการกลั่นกรองประเมินพนักงาน / กรรมการกลั่นกรองประเมินลูกจ้างประจำ /กรรมการนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล / คณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2562)

- รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (2563)