สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ช.พ.ค. หมายถึง การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

ช.พ.ส. หมายถึง การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีที่คู่สมรสถึงแก่กรรม

ผู้ที่มีสิทธิสมัคร

**สมัครสมาชิก ช.พ.ค.**

ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในกระทรวงการศึกษาธิการได้แก่สมาชิกคุรุสภา คณาจารย์ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา สมาชิกคุรุสภา ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัคร

**สมัครสมาชิก ช.พ.ส.**

ผู้สมัครจะต้องเป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายของผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต่างๆในกระทรวงการศึกษาธิการได้แก่สมาชิกคุรุสภา คณาจารย์ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น และผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา สมาชิกคุรุสภา ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ หรือตามประกาศของคณะกรรมการ ช.พ.ส . เป็นกรณีๆ ซึ่งได้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และต้องเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของบุคคลตามข้อความข้างต้น

ประกาศ ช.พ.ค. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ

ใประกาศ ช.พ.ส. เรื่อง การเปิดรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ

ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. กรณีพิเศษ

ใบสมัครสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ

แบบแสงความจำนง หักผ่านบัญชี กรณีเกษียณ ชพค.