การคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

คุณสมบัติการคัดเลือก

คุณสมบัติการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะ สำนัก สถาบันหรือเทียบเท่า

ขั้นตอนการคัดเลือก

รายละเอียดขั้นตอนการคัดเลือก

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 2)

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 3)

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 4)

-รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรอง

-ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

ส่วนกลางบางเขน

1.ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์

2.หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

3.ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

4.ผู้อำนวยการกองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

5.ผู้อำนวยการสถานพยาบาล มก. วิทยาเขตกำแพงแสนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

ส่วนกลางบางเขน

1.ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์

2. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

2.ผู้อำนวยการกองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

3.ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

4. ผู้อำนวยการสถานพยาบาล มก. วิทยาเขตกำแพงแสนประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

ส่วนกลางบางเขน

1.ผู้อำนวยการกองทรัพยากรมนุษย์

4. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์

วิทยาเขตกำแพงแสน

2.ผู้อำนวยการกองบริหารการกีฬา ท่องเที่ยว และวัฒนธรรม

3.ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้

4. ผู้อำนวยการสถานพยาบาล มก. วิทยาเขตกำแพงแสน