การคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของ
ผู้บริหารฝ่ายสนับสนุนตำแหน่งผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ สถาบัน สำนักหรือเทียบเท่า (ฉบับที่ 2)

- ผลการคัดเลือกผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 2 ตำแหน่ง

- รับสมัครคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

- เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน

- ประกาศรับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน จำนวน 9 ตำแหน่ง

- -ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารฝ่ายสนับสนุน