การคัดเลือกหัวหน้างาน

 

เอกสาร DownLoad

ใบสมัคร

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

 

 

ประกาศผลหัวหน้างาน

1. กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครหัวหน้างาน

 

ประกาศรับสมัครหัวหน้างาน