การคัดเลือกหัวหน้างาน

 

เอกสาร DownLoad

ใบสมัคร

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

 

ประกาศรับสมัครหัวหน้างาน

1. สำนักงานบริหารทรัพย์สิน - ขยายเวลา