การคัดเลือกหัวหน้างาน

 

เอกสาร DownLoad

ใบสมัคร

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้งบุคลากรให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน

 

ประกาศรับสมัครหัวหน้างาน

ประกาศรายชื่อผู้สมัครหัวหน้างาน

ประกาศผลหัวหน้างาน

1. หัวหน้านงานบริหารและธุรการ กองกีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

2. หัวหน้านงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตรวจสอบภายใน