O3 อำนาจหน้าที่

รายละเอียดเพิ่มเติม

O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

นักวิชาการศึกษา

นักวิชาการพัสดุ

นักตรวจสอบภายใน

นิติกร

นักทรัพยากรบุคคล

O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดเพิ่มเติม

O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผล ปี 2566

รายงานผล ปี 2565

รายงานผล ปี 2564

รายงานผล ปี 2563

รายงานผล ปี 2562

O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายละเอียดเพิ่มเติม