คณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตณ์ พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ

บันทึกให้ดำเนินการเลือกผู้แทนของส่วนงาน/แบบเสนอชื่อผู้แทนของส่วนงาน


การเลือกผู้แทนของสำนักงานอธิการบดี

1. บันทึก การเลือกผู้แทนของสำนักงานอธิการบดี

2. รายชื่อพนักงานและข้าราชการ ที่มีคุณสมบัติได้รับเลือกเป็นผู้แทนของสำนักงานอธิการบดี

- สายวิชาการ

- สายสนับสนุน