ข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตณ์ พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ

บันทึกให้ดำเนินการเลือกผู้แทนของส่วนงาน/แบบเสนอชื่อผู้แทนของส่วนงาน


การเลือกผู้แทนของสำนักงานอธิการบดี