กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558-2564 (ฉบับที่1-4)

กลุ่มพนักงานเงินรายได้

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มก. พ.ศ. 2563

กลุ่มลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์และนาวทางสำหรับให้ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการปฏิบัติราชการในช่วงแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

หน้าที่โดยย่อของตำแหน่งลูกจ้างประจำ ว 14

คุณสมบติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างประจำ ว 337

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563

กลุ่มลูกจ้างชาวต่างประเทศ

คู่มือการจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง