เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษาเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ชั้นสายสะพาย

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2563 ชั้นสายสะพาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 2563

ข้าราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจำ

พนักงานราชการ

เหรียญจักรพรรดิมาลา