กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว กส.มก.

**ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงขีพ มก.

**การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563**

---วาระการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

---เอกสารนำเสนอการประชุม UOB

-- สภาวะการตลาด และมุมมองการลงทุนในระยะ 1 ปีข้างหน้า 

---รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

---สรุปผลการดำเนินงานกองทุนฯและผลการประชุมใหญ่ 2563

\'กสมก\'

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
รายละเอียดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
ขั้นตอนการขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
ขั้นตอนการคงสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
แบบขอส่งใบสมัครสมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัย Download
2
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัย Download
3
แบบสำหรับหน่วยการนำส่งเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
4
แบบใบสมัครและแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับประโยชน์สมาชิก พนักงานมหาวิทยาลัย Download
5
แบบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานมหาวิทยาลัย Download
6
หนังสือแสดงความประสงค์ในการรับเงิน กส.มก. ทุุกประเภท Download
7
แบบแสดงความจำนงขอรับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยการโอนเงินเข้าบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย Download
8
หนังสือสมาชิกเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม กส.มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
9
แบบขอคงสมาชิก กส.มก. พนักงานมหาวิทยาลัย Download
10
แบบแสดงความจำนงการขอคงเงินไว้ในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุุกประเภท Download

ลำดับ

ชื่อเรื่อง

กลุ่มบุคลากร

1
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมกราคม 2564   Download
2
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2564   Download
3
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน ธ.ค. 63   Download
4
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2564   Download
5
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกุมภาพันธ์ 2564   Download
6
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2562   Download
7
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนสิงหาคม 2562   Download
8
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2562   Download
9
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกันยายน 2562   Download
10
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2562   Download
11
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนพฤศจิกายน 2562   Download
12
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2562   Download
13
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนธันวาคม 2562   Download
14
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2563   Download
15
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมีนาคม 2563   Download
16
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2563   Download
17
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนเมษายน 2563   Download
18
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนพฤษภาคม 2563   Download
19
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2563   Download
20
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2563   Download
21
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนมิถุนายน 2563   Download
22
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกรกฎาคม 2563   Download
23
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2563   Download
24
สรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน   Download
25
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2563   Download
26
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนสิงหาคม 2563   Download
27
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนกันยายน 2563   Download
28
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนกันยายน 2563   Download
29
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนตุลาคม 2563   Download
30
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนตุลาคม 2563   Download
31
รายงานผลการดำเนินงาน เดือนธันวาคม 2563   Download
32
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน เดือนธันวาคม 2563   Download
33
สรุปประเมินผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562   Download
34
รายงานผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2562 สำหรับสมาชิก   Download
35
สรุปผลการดำเนินงานจัดการกองทุน 2562   Download