มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย

1 ประกาศ กบม. เรื่อง กำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงาน มก.   Download
2 รายละเอียดชื่อตำแหน่ง   Download
3 รายละเอียดมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง   Download
4 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)   Download
5 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)   Download
6 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)   Download
7 การกำหนดชื่อตำแหน่งและมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 5)   Download
8 นักวิชาการศึกษา   Download
9 นักวิทยาศาสตร์   Download
10 นักวิเทศสัมพันธ์   Download
11 3_ช่างเครื่องยนต์   Download
12 15_ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล   Download
1 ศาสตราจารย์   Download
2 รองศาสตราจารย์   Download
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์   Download
1 อาจารย์ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ   Download
1 นักวิจัยปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญพิเศษ   Download
1 ทันตแพทย์   Download
2 นักกายภาพบำบัด   Download
3 นักวิชาการคอมพิวเตอร์   Download
4 พยาบาล   Download
5 แพทย์   Download
6 เภสัชกร   Download
7 วิศวกรการเกษตร   Download
8 วิศวกรเครื่องกล   Download
9 วิศวกรไฟฟ้า   Download
10 วิศวกรโยธา   Download
11 สัตวแพทย์   Download
1 นักจิตวิทยา   Download
2 นักจิตวิทยา   Download
3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   Download
4 เจ้าหน้าที่วิจัย   Download
5 นักจดหมายเหตุ   Download
6 นักตรวจสอบภายใน   Download
7 นักทรัพยากรบุคคล   Download
8 นักเทคนิคการสัตวแพทย์   Download
9 นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ   Download
10 นักประชาสัมพันธ์   Download
11 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   Download
12 นักวิชาการเกษตร   Download
13 นักวิชาการเงินและบัญชี   Download
14 นักวิชาการช่างศิลป์   Download
15 นักวิชาการประมง   Download
16 นักวิชาการพัสดุ   Download
17 นักโภชนาการ   Download
18 นักวิชาการสถิติ   Download
19 นักวิชาการสัตวบาล   Download
20 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา   Download
21 นักสุขศึกษา   Download
22 นักเอกสารสารสนเทศ   Download
23 นายช่างกลเรือ   Download
24 นายเรือ   Download
25 นิติกร   Download
26 บรรณารักษ์   Download
27 วิศวกร   Download
1 1_ช่างเขียนแบบ   Download
2 2_ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์   Download
3 4_ช่างเทคนิค   Download
4 5_ช่างพิมพ์   Download
5 6_ช่างไฟฟ้า   Download
6 7_ช่างศิลป์   Download
7 8_ช่างอิเล็กทรอนิกส์   Download
8 9_ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร   Download
9 10_ผู้ปฏิบัติงานบริหาร   Download
10 11_ผู้ปฏิบัติงานประมง   Download
11 12_ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล   Download
12 13_ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์   Download
13 14_ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์   Download
14 16_ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา   Download
15 17_ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด   Download