การคัดเลือกผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย และวิทยาเขต

 

หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ วิธีการและเงื่อนไขการแต่งตั้ง

รายชื่อหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับรอง

ใบสมัคร (Word)

ใบสมัคร (PDF)

 

ประกาศรับสมัคร

ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ประกาศรับสมัคร ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ประกาศรายชื่อ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ประกาศผล

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร